SIHTRÜHM JA SUUNAMINE

Torujõe Noortekodu erinevad teenused keskenduvad sõltuvusprobleemidega noorte ja nende perede abistamisele. Me pakume nii vajaduspõhist nõustamisteenust (mida võib nimetada ka ambulatoorseks teenuseks), kui ka pikaajalist miljööteraapilist ravikodu teenust (see on ööpäevaringne teenus). Meie teenused on täpsemalt kirjeldatud menüüs MEIE PROGRAMM.

1. Meie sihtrühm

Meie sihtrühm on 13-18 aastased noored ja nende lähedased, kes otsivad abi seoses uimastite tarvitamise ja sellega kaasuvate emotsionaalsete ja käitumuslike raskustega.

Vajaduspõhine nõustamisteenus on ettenähtud noorukitele ja nende lähedastele, kes:

-ei vaja ööpäevaringset viibimist teenuse osutaja juures, kuid vajavad abi;

-vajavad teenust ööpäevaringse ravikodu teenuse järgselt (jätkutugi).

Pikaajalise ravikodu teenuse sihtrühmaks on Eesti Vabariigis elavad noorukid vanuses 13-18 eluaastat, kes tarvitavad uimasteid ja kellel sellest tingitult on kujunenud terviseprobleemid, esinevad raskused sotsiaalsetes suhetes, õiguskuulekas käitumises ja/või koolikohustuse täitmises ning kes vajavad turvalist ja toetatud keskkonda vaimse ja füüsilise seisundi stabiliseerimiseks, käitumishäirete vähendamiseks, igapäevaeluga toimetulemiseks vajalike oskuste omandamiseks ja arendamiseks. 

Ravikodu teenus on eelkõige mõeldud noortele, kellele KOV on pakkunud omapoolt erinevaid toetavaid teenuseid sõltuvusega kaasuvate probleemide vähendamiseks, kuid need ei ole tulemusi andnud.

2. Kuidas saada vajaduspõhisele nõustamisele?

Teenusele saamiseks helistab nooruk või tema seaduslik esindaja Torujõe Noortekodu raviteenuse koordinaatorile telefonil 5688 1770. Kui nooruk kuulub teenuse sihtgruppi ja soovib teenust, avab raviteenuse koordinaator noorukile elektroonse toimiku, kuhu fikseerib nooruki kontaktandmed ning pöördumise põhjuse ja määrab noorukile ning tema esindajale esmase kohtumise psühholoogidega, vaimse tervise õe ja sotsiaaltöötajaga.

Vajaduspõhise teenuse kestvus ja lõpetamine:

-vajaduspõhine nõustamisteenus on nooruki vajaduste põhine, kus igale juhtumile lähenetakse nooruki ja tema pere vajadustest ning võimalustest lähtuvalt, et saavutada koostöös parim võimalik tulemus;

-teenus lõpetatakse kui nooruk on saavutanud tegevusplaanis püstitatud eesmärgid;

-teenus lõpetatakse kui nooruk on suunatud ööpäevaringsele teenusele;

-teenus lõpetatakse kui nooruk ei osale teenusel.

3. Kuidas saada koht pikaajalisele ravikodu teenusele?

Teenusele saamiseks helistab nooruk või tema seaduslik esindaja Torujõe Noortekodu raviteenuse koordinaatorile telefonil 5688 1770. Torujõe Noortekodu teenuseid võib soovitada ka Ida-Viru Keskhaigla vaimse tervise kabineti spetsialistid.

Kui nooruk kuulub teenuse sihtrühma ja soovib teenust, avab raviteenuse koordinaator noorukile elektroonse toimiku, kuhu fikseerib nooruki kontaktandmed ning pöördumise põhjuse ja määrab noorukile ning tema esindajale ühise esmase kohtumise ravikodu teenuse meeskonnaga. Nooruk, tema seaduslik esindaja ja sotsiaalne võrgustik kutsutakse ravikoduga tutvuma, kus tutvustatakse teenust, reegleid ja meeskonda.

Esmasele kohtumisele järgneb ettevalmistusetapp (üldjuhul 1 nädal). Ühenädalane ettevalmistusetapp on ettenähtud nii meeskonna spetsialistidele, kui ka perele selleks, et hinnata nooruki sobivust teenusele lähtuvalt tema vajadustest ja motivatsioonist, koguda informatsiooni nooruki sõltuvusega seonduvate ja muude probleemide väljaselgitamiseks (ainete tarvitamise kestvus, viis, kaasnevad tervisehäired, õigusrikkumised, koolikohustuse täitmine). Andmete kogumine toimub esitatud dokumentide alusel, nooruki ütluste põhjal ning koostöös lapsevanema, lastekaitsespetsialisti, sotsiaaltöötaja, kooliõpetaja ja teiste asjaomaste isikutega.

Ravimeeskond teeb otsuse teenusele sobivuse kohta pärast ettevalmistusetapi käigus saadud info ja esitatud dokumentide põhjal ettevalmistusetapi jooksul. Otsuses lähtub ravikodu meeskond järgnevast: kas nooruk kuulub keskuse sihtgruppi ja nõus vabatahtlikult pakutud programmis osalema, kas keskusel on pädevus antud probleemiga nooruki aitamiseks, kas nooruk sobib kokku teiste keskuses olevate noorukitega. Positiivse otsuse korral informeeritakse seadusliku esindajat ning võetakse nooruk ravile ja tema esindajaga sõlmitakse kirjalik leping.

  • Ravikodu teenusel viibimise tingimused

-pikaajalisele teenusele võetakse nooruk peale lepingu allkirjastamist;

-ravikodu teenusel olles eeldatakse, et nooruk ja perekond järgivad ravikodu programmi ja individuaalset tegevuskava;

-ravikodu teenusel viibimise ajal on keelatud uimastavate ainete tarbimine sh tubakas, alkohol. Uimastavate ainete tarvitamine on keelatud ka kodukülastuste ajal;

-ravikodus viibides tuleb järgida Torujõe Noortekodu sisekorrareegleid.

  • Ravikodu teenuse lõpetamine

Pikaajaline teenus lõpeb tegevusplaanis püstitavate eesmärkide täitmisel ja pärast pikaajalist teenust jätkutoe teenusele suunamisel.

Torujõe Ravikodul on õigus lõpetada leping ennetähtaegselt:

-nooruki ja/või tema vanema avalduse esitamisel;
-kui nooruk regulaarselt rikub sisekorrareegleid;
-kui nooruk ja/või tema perekond ei järgi koostatud programmi ja on näha, et ravikodu teenusel viibimine ei ole positiivseid tulemusi andnud.

4. Kellele Torujõe Noortekodu teenused ei sobi?

Pikaajaline ööpäevaringne ravikodu teenus ei sobi:

-noorukitele, kellel esineb tugev intellektipuue ja/või liikumispuue, mis piirab nende osalemist programmis;

-noorukitele, kellel on akuutne psühhiaatriline seisund näiteks vahetu suitsiidioht, igapäevast jälgimist ja sekkumist vajav söömishäire, äge psühhoos jms. Eelkirjeldatud seisundiga noorukid peaksid enne ravikodu teenusele tulemist läbima sobiva psühhiaatriahaiglas pakutava raviteenuse.

-noorukitele, kellel puudub igasugune motivatsioon programmi läbimiseks.