Haridusteenus

Nooruki põhihariduse omandamist viib läbi Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium ning õpe toimub vastavalt kehtestatud riiklikule õppekavale.

Õppetöö toimub valdavalt Torujõe Noortekodu õppeks ettenähtud 6-s klassiruumis. Õppimiseks vajalikud õpikud, vihikud ja kirjutusvahendid antakse keskusest.

Õppimine kohandatakse arvestades nooruki tervislikku seisundit ja võimeid. Kui õpilane tuleb Torujõe Noortekodusse õppeaasta jooksul, siis arvestatakse ka eelneva kooli jooksvaid ja veerandi hindeid.

Klassi lõpetamisel saavad õpilased Täiskasvanute Gümnaasiumi tunnistuse, millel ei ole märget, et õppetöö toimus Torujõe Noortekodus.

Õppetöö alustamiseks on vaja järgmiseid dokumente:

  • õpilase ja lapsevanema Kohtla-Järve Täiskasvanute gümnaasiumisse õppima asumise avaldused (avalduse täitmiseks ava järgmine link AVALDUS);
  • nooruki ja lapsevanema ID-kaardi või passi koopiad;
  • eelmisest koolist väljavõte õpilasraamatust;
  • individuaalse arengu jälgimise kaart;
  • hinneteleht;
  • rajaleidja nõustamiskomisjoni otsus (kui otsus olemas);
  • iseloomustus koolist;
  • tervise ja vaktsineerimise kaart (koopiad).

Põhihariduse omandanud noored saavad meie teenusele, kui leiame noorega koostöös meie piirkonnas talle sobiva päevase tegevuse kas siis kutsekooli, keskkooli, praktika vm struktureeritud tegevuse läbi.